Pravidla soutěže Challenge

Úplná pravidla soutěže Programator-shop.cz Challenge

Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Programator-shop.cz Challenge“ (dále také „soutěž“ nebo „akce“). Tento dokument je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu (dále také „Pravidla“).

Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách www.programator-shop.cz (dále také „soutěžní web“), stejně tak i informace poskytované soutěžícím coby tzv. subjektům údajů dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále také „GDPR“).

 1. Pořadatel soutěže, technický správce soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost YouSee.yt, s. r. o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 08053090, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 111629 (dále také jako „pořadatel“).

 1. Doba trvání soutěže a místo konání soutěže

Soutěže budou probíhat opakovaně od 9. 3. 2020 00:00:01 hod. (dále jen „doba konání soutěže“), na soutěžním webu www.programator-shop.cz.

 1. Účast v soutěži

Účastníkem soutěže se může stát pouze občan starší 15 let, která má trvalý pobyt, jakož i doručovací adresu na území České republiky a který splní podmínky stanovené těmito Pravidly (dále také „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

Z akce jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele a všech spolupracujících agentur na této akci, a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále všichni také jako „blízké osoby“).

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny.

V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena. Podobně bude postupováno v případě, kdy pořadatel zjistí, že soutěžící jednal v rozporu s pravidly fair play a/nebo dobrými mravy.

 1. Předmět soutěž

Předmětem soutěže je výrobek z aktuální nabídky soutěžního webu nebo kupon na slevu na nákup (dále jen „soutěžní výrobek“) na tomtéž místě nebo věcná cena darovaná pořadatelem.

 1. Princip a podmínky soutěže

Fyzická osoba – spotřebitel se do soutěže zapojí následujícím způsobem:

 • v době konání soutěže vytvoří vlastní tvůrčí činností program, který bude splňovat podmínky zadání. Program musí být vytvořen v povolených jazycích a musí při spuštění proběhnout bez chyb a varování.
 • následně po vytvoření programu odešle vygenerovaný odkaz prostřednictvím formuláře na soutěžním webu, a to tím způsobem, že v online vývojovém rozhraní zvolí záložku „Odeslat“ a vyplní následující povinné údaje: jméno, pravdivou a platnou kontaktní e-mailovou adresu,

a dále potvrdí, že je starší 15 let a

 • i) udělí svůj souhlas s pravidly soutěže a
 • ii) udělí souhlas se zpracováním osobních údajů (dále také „registrační formulář“).

Každý jednotlivý soutěžící může v soutěži uvést do registračního formuláře pouze jednu e-mailovou adresu, v opačném případě může být soutěžící ze soutěže z důvodu porušení jejích pravidel vyloučen.

 • soutěžící je do soutěže, resp. do příslušného soutěžního kola, zařazen okamžikem doručení jeho v souladu s těmito pravidly vyplněného soutěžního formuláře pořadateli soutěže (dále společně jen „soutěžní registrace“).
 • do soutěže se nelze zapojit opakovaně. Soutěžící je za účelem případného prokázání svého nároku na výhru povinen být dostupný na vyplněné e-mailové adrese.
 • určení výherců v soutěži

Celkový počet výher je určen v zadání konkrétní soutěže na adrese www.programator-shop.cz/challenge
Bližší specifikace výher je uvedena v bodu 7 těchto Pravidel.
Výherci budou určeni na základě správnosti funkce programu v souladu se zadáním a rychlosti programu. V případě rovnosti rychlosti programu má přednost soutěžící, který odevzdal svoje řešení dříve.

Každé soutěžní kolo se vyhodnocuje zcela samostatně, soutěžní registrace se mezi jednotlivými soutěžními koly jakkoliv nepřesouvají.

V případě, že bude do celé soutěže doručeno méně platných soutěžních registrací, než je výher vložených do příslušné soutěže, resp. z jiného pravidly stanoveného důvodu, nebude možné veškeré výhry rozdělit, nerozdané výhry propadají pořadateli, který rozhodne o jejich dalším užití, výhry se tedy nepřevádějí do dalších soutěžních kol.

 1. Výhry v soutěži, způsob jejich doručení

Výhry jednotlivých soutěží jsou specifikované v zadání soutěže na adrese www.programator-shop.cz/challenge .

Výherce obdrží dárkový poukaz (voucher) na výše uvedené čerpání výhry, případně jiné slevy.

Hodnotu poukazu je nutné uplatnit jednorázově.

Výherce si může zvolit způsob dopravy své objednávky dle možností nabízených na www.programator-shop.cz. Platnost poukazu je jeden měsíc.

Soutěžící bude o svém vylosování informován na e-mailové adrese, kterou vyplnil do registračního formuláře na soutěžním webu a to do 5 pracovních dnů od ukončení příslušné soutěže (dále také jako “výherní zpráva”). Jména výherců budou zveřejněna na soutěžním webu. Pořadatel bude výherce na uvedené e-mailové adrese kontaktovat nejpozději do 15 pracovních dnů od skončení daného kola soutěže.

Pořadatel nenese jakoukoliv odpovědnost za doručení odpovědí na výherní zprávu, výher v soutěži, ani za poškození, zpoždění či ztrátu uvedeného během elektronického přenosu.

 1. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

Zapojením se do soutěže projevuje každý soutěžící svůj souhlas s Pravidly a zavazuje se tato Pravidla bezvýhradně dodržovat.

Zaškrtnutím souhlasu v registračním (soutěžním) formuláři a odesláním soutěžního formuláře pořadateli bere soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace soutěže pořadatelem dle těchto Pravidel (tj. jejich odpovídající zpracování ze strany pořadatele soutěže) a to v rozsahu jméno  a e-mail. Osobní údaje budou užity pouze pro účely vedení soutěže,  její organizaci a vyhodnocení po dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a 2 roky poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher. Správcem ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů je pořadatel.

Informace o způsobu zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů dle čl. 13 odst. 1 a 2 GDPR:

Jak uvedeno výše,  správcem osobních údajů je společnost pořadatele, tj. spol. YouSee.yt, s. r. o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 08053090, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 111629

 • osobní údaje účastníků soutěže (coby subjektu údajů) budou správcem zpracovány na základě souhlasu subjektů údajů,
 • osobní údaje subjektu údajů budou u správce uloženy po dobu trvání souhlasu, max. však po 2 let po skončení soutěže, poté budou zlikvidovány.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat a to na e-mailové adrese info@programator-shop.cz,

 • při zpracování osobních údajů subjektu nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
 • správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů,
 • správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám,
 • subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR. Dotazy a žádosti ohledně zpracování osobních údajů lze adresovat správci na adresu jeho sídla nebo na e-mailovou adresu info@programator-shop.cz,
 1. Závěrečná ustanovení

Pořadatel je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou číslovaných dodatků k těmto Pravidlům a zveřejněno na soutěžním webu.

Výhry, které budou pořadateli vráceny jako nedoručené, či které nebude možné přidělit, doručit, propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry, výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možná. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než mu bude vydána a nemá nárok výhru (voucher) reklamovat a nemůže vyžadovat více, než mu na základě těchto pravidel bylo poskytnuto. Výherce bude moci reklamovat vybrané zboží získané na základě uplatněného voucheru vůči provozovateli dle příslušných občanskoprávních předpisů.

Pořadatel není odpovědný za jakákoliv rizika ani jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

Účastník bude ze soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti pravidlům této soutěže ze strany takového účastníka nebo některého z účastníků či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému účastníkovi k účasti v soutěži, popř. zisku výhry v soutěži.

Pořadatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky, nenesou tak odpovědnost za případné nedoručení vyplněného registračního formuláře při registraci, za nedoručení výherní zprávy, apod.

Případné dotazy k soutěži je možné zasílat na adresu info@programator-shop.cz

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže. V případě pochybností o splnění podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími leží důkazní povinnosti na soutěžících.

V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s těmito úplnými pravidly soutěže.

Originál Pravidel této soutěže je po celou dobu trvání soutěží zveřejněn na internetových stránkách www.programator-shop.cz

V Brně dne 5. května 2020